ПОКАНА ЗА ПРЕДСТОЯЩ КОНГРЕС НА ХРП

На основание чл. 17, ал. 1, т. 11 от устава на ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ, Политическият съвет на ХРП свиква конгрес на партията на 11.11.2023 г., от 14:00 ч., който ще се проведе в гр. София, бул. Александър Малинов 79 Г, конферентен център на хотел „Грами“, при следния дневен ред:

  1.  Откриване и процедурни решения;
  2.  Слово на Почетния председател на ХРП;
  3. Отчет на ПС на ХРП за периода 17.10.2020 г. – 11.11.2023 г.;
  4. Финансов отчет от Председателя на КС;
  5. Избор на ново ръководство на партията – Политически съвет и Контролен съвет;
  6. Промяна на седалището и адреса на управление на ХРП
  7. Приемане на промени в устава на партията;
  8. Обсъждане и решаване на въпроса за прекратяване на партията чрез саморазпускане и за определяне начина на разпореждане с имуществото ѝ;
  9. Други.

Поради липса на израдена съгласно устава партийна структура – партийни клубове, които да излъчат делегати за конгреса, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във вр. с § 2 от ПРЗ на ЗПП, право на участие в конгреса има всеки член на партията.

Дата на публикуване на поканата: 08.10.2023 г.

В какво вярваме
Лична свобода

Всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо.

Справедливост

Партията работи за разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказвани съразмерно, а невинните –оправдавани.

Защита на основни човешки права

На всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот.

Сигурност

Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората, живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото.

Свобода на образованието

Всеки има право да търси образование, подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол.

Суверенитет

Държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото.

Не спирай да мислиш за бъдещето
Заедно за промяната