ПОКАНА

за предстоящ Конгрес на Политическа партия „Християнреформистка партия“

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 11 от Устава на Християнреформистката партия, Политическият съвет на Християнреформистка партия свиква Конгрес на партията, който ще бъде проведен на 17.10.2020 г., от 10:00 ч., в гр. Пловдив, в Международен панаир – Пловдив, Конгресен център, зала „Прес клуб“, при следния дневен ред:

 

  1. Откриване;
  2. Отчетен доклад и дискусия;
  3. Освобождаване на досегашните Политически съвет и Контролен съвет и избор на нови Политически съвет и Контролен съвет или прекратяване на партията чрез решение за саморазпускане (съгласно чл. 32, т. 3 от Устава на ПП ХРП);
  4. Други;
  5. Закриване.

 

 

Досега не са били създадени партийни клубове, чиито събрания да излъчат делегати за Конгреса, съгласно чл. 15, ал. 3 от Устава на ПП ХРП, затова всеки член на ПП ХРП има право да присъства на Конгреса (§ 2 от ПЗР на ЗПП, чл. 27 от ЗЮЛНЦ). Така кворумът на Конгреса ще бъде преценяван според броя явили се членове в съотношение спрямо общия брой членове на партията (чл. 15, ал. 7 от Устава на ПП ХРП).

Дата на публикуване: 16.09.2020

В какво вярваме
Лична свобода

Всеки сам е отговорен за делата си и чрез лично трудолюбие и инициатива следва да постигне желаното от него в рамките на добрия морал и личното и обществено благо.

Справедливост

Партията работи за разбираема, ясна и честна правосъдна система, в която виновните биват наказвани съразмерно, а невинните –оправдавани.

Защита на основни човешки права

На всеки следва да бъдат гарантирани основните човешки права, които осигуряват лично достойнство и участие в обществения живот.

Сигурност

Управлението е длъжно да осигури мир, ред и спокойствие на хората, живеещи под юрисдикцията на държавата, както и защита от външни врагове, които целят чрез война или друг вид организирано насилие да разрушат мира и реда в обществото.

Свобода на образованието

Всеки има право да търси образование, подходящо на неговите възгледи, възможности и намерения. Държавата няма право на образователен монопол.

Суверенитет

Държавното управление защитава интересите на българските граждани и всички хора на територията под юрисдикция на същото.

Не спирай да мислиш за бъдещето
Заедно за промяната